11 ගරු. අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය
13

පී.එච්.සී.රත්නායක මහතා
ලේකම්
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

   

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ