11 

  ගරු. ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා
 නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය  

 

13

   ගරු. තේනුක විදානගමගේ මහතා
  නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය

11  ගරු. අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා
 නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය

 

13  

ඩබ්. එස්. සත්‍යානන්ද මහතා
 ලේකම්
 නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

 

 

 

 

 

   
   

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ