අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

dg

ගාමිණී හේවගේ මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

   

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

none
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)
adg
ඉංජිනේරු සී. කුලරත්න මහතා
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රියාත්මක කිරීම) (වැඩ බලන)

අධ්‍යක්ෂවරු

   අධ්‍යක්ෂ (පාලන) dir fin
ඒ.එල්.ඩී. කුමාරි මිය

අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
adg ඉංජිනේරු සි. කුලරත්න මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)
dir arch වාස්තු විද්‍යාඥ තිලක් රත්නායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (වාස්තු විද්‍යා)
cia සුජානි යසරත්න මෙනෙවිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
none අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
none අධ්‍යක්ෂ (කලාපීය සැලසුම්) none අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රාදේශීය සැලසුම්)
none අධ්‍යක්ෂ (සම්බන්ධීකරණ හා නියාමන)    

නියෝජ්‍ය/ සහාය අධ්‍යක්ෂවරු

කේ. බී. ඒ්. ඩී. ඒස්. ද රම්‍යා මිය.

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)


වාස්තු විද්‍යාඥ ගිහාන් චන්ද්‍රතිලක මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (වාස්තු විද්‍යා)
ඩබ්ලියු. එන්. ශිරෝමි පෙරේරා මිය
නීති නිලධාරී
assi dir eng වාස්තු විද්‍යාඥ ප්‍රියානි අතුරලිය මිය
සහාය අධ්‍යක්ෂ (වාස්තු විද්‍යා)
lahiru ඉංජිනේරු දිමාලි රත්නායක මිය
සහාය අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)
lahiru ඉංජිනේරු එම්.එම්.එල්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා
සහාය අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)
ad apsara එම්.ජී.ඒ. රණසිංහ මිය
සහාය අධ්‍යක්ෂ (C.U)/ ප්‍රධාන පරීක්ෂක (ශ්‍රීලතාසේ අධි)
ad sumith නිර්මාණක (ආචාර්ය ඩී.එස්.එන්. සමරතුංග මහතා
සහාය අධ්‍යක්ෂ (C.U)

සැලසුම් කණ්ඩායම

plnr nilika
නිර්මාණක ඒ.පී.එන්. නාලිකා බුළුවත්ත මිය

නිර්මාණක ඒ.යූ.ජයවර්ධන මිය
නිර්මාණක අජන්තා දිසානායක මිය නිර්මාණක බී.සී.කේ. වික්‍රමසිංහ
plnr chathurangani නිර්මාණක චතුරංගනී අමරසේකර මිය ad sumith නිර්මාණක (ආචාර්ය) ඩී.එස්.එන්.සමරතුංග මහතා
neel නිර්මාණක ජී.එම්.එන්.එස්. ගජනායක මහතා chamila නිර්මාණක එච්.එල්. චමිලා මිය
janitha නිර්මාණක ජේ.ආර්.ඩබ්. පොන්නම්පෙරුම මිය plnr jayanayake නිර්මාණක කේ.ඒ.අයි.ටී. ජයනායක මිය
plnr shanika නිර්මාණක එල්.එච්. ශානිකා දිල්හානි මිය plnr upesha නිර්මාණක උපේඛා ඩී. කෝට්ටගේ මිය
plnr lasantha නිර්මාණක ඩබ්.එල්.ආර්. අමරතුංග මහතා plnr gayani නිර්මාණක එම්.ඩී.ජී.එම්. සිරිවර්ධන මිය
මාධවි පණ්ඩිතරත්න මෙනෙවිය plnr nawodya නිර්මාණක එන්.එම්.එන්.ජී. නවරත්න මිය
plnr nilani නිර්මාණක නිලානි එදිරිසිංහ මිය plnr nuwanthi නිර්මාණක නුවන්තිකා රණවිර මිය
නිර්මාණක පී.එම්.කේ.ආර්.අබේරත්න මිය නිර්මාණක ආර්.එම්.අනූෂා කුසුම් මිය
නිර්මාණක ආර්.එම්.එන්.එම්.රාජපක්ෂ මිය plnr thushani නිර්මාණක විතාරණ තුෂාරි මිය
plnr sonali නිර්මාණක යූ.එල්.ඩී. සොනාලි ඩිලංකා මිය    
       

අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලය


එල්.කේ. නිරෝෂිණී මිය
පරිපාලන නිලධාරී (වැඩ බලන)
ito
ඩී. වි. හේෂාණි දිසානායක මිය
තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී
ajantha ජී.එච්.ඊ.එම්.ඒ. මොලගොඩ මිය
පරිපාලක (ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික සේවය)
එන්. ඇල්ගිරියවිතාන මිය
සැලසුම් ශිල්පී (ශ්‍රීලතාසේ- පංතිය 1)
ඒ.ජි. රේණුකා කුමාරි මිය
(ශ්‍රීලතාසේ- පංතිය 1)
කේ.ඩී.එච්. ධම්මිකා නයනා ද සිල්වා මිය
(ශ්‍රීලතාසේ- පංතිය 1)
බෝජානී කඹුරාවල මිය
සැලසුම් ශිල්පී (ශ්‍රීලතාසේ- පංතිය 1)
dilan කේ.එල්.ඩී.ආර්.අයි. දිල්හාන් මහතා
සැලසුම් ශිල්පී (ශ්‍රීලතාසේ- පංතිය 1)
එස්.එච්. පැතුම්සා ලක්මාලි මිය
සැලසුම් ශිල්පී
alwis ඒ.ආර්.කේ. අල්විස් මෙය
සැලසුම් ශිල්පී
b dummy ආර්.ඒ.ඩී.සී. ද අල්විස් මහතා
පරීක්ෂක (ශ්‍රීලතාසේ)