අදාළ පනතේ මේ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත ප්‍රතිපාදන නොමැති වුවද, 1949 වසරේ සිටම පූජා භූමි සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරිම සහ නඩත්තු කිරීමේ වගකීම සම්ප්‍රදායිකව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකර තිබේ. අද වන විටද පූජා භූමි සම්බන්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යන් අතර ප්‍රධාන තැනක් ගනී.