නම තනතුර දුරකතන ෆැක්ස් ජංගම ඊමේල්
ගාමිණී හේවගේ මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 011-2872046 011-2872046 077-7308008 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්) - - - -
ඉංජිනේරු සී. කුලරත්න මහතා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රියාත්මක කිරීම) (වැඩ බලන) 011-2872051 - 071-8029048 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අධ්‍යක්ෂවරු

නම තනතුර දුරකතන ජංගම ඊමේල්
Ms. R. M. Darshana Ranasinghe Director(administration) 011-2872054    
Ms. A.L.D.Kumari Director(Finance) 011-2872050 071-1531175 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eng. C.Kularathne Director(Engineering) 011-2872051   071-8029048 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Archt. Thilak Rathnayeke Director(Architecture) 011-2867331 071-4489276 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miss. Sujani Yasarathna Chief Internal Auditor 011-2872050 0718-063537  
- Director(Research) - - -
- Director(Regional planning) - - -
- Director(Local planning) - - -

නියෝජ්‍ය/ සහාය අධ්‍යක්ෂවරු

නම තනතුර දුරකතන ජංගම ඊමේල්
 Ms. K. B. A. D. S. De Ramya Deputy Director(Finance)   071-4481048 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Archt. Mr. Gihan Chandrathilake Deputy Director(Architecture) 011-2872057 071-0340802 chandra.gihanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mrs.W.N.Shiromi Perera Legal Officer 011-2887163 076-6830397 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Archt. Priyani Athuraliya Assistant Director(Architecture) 011-2872057 071-8152306 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eng. Dimali Rathnayaka Assistant Director(Engineering) 011-2872055 071-4982305 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eng. M.M.L. Premachandra  Assistant Director (Engineering)  011-2872055    
Ms. H. M. Viraj Assistant Director (administration)  011-2872058 071-299414  
Ms. M.G.A.S Ranasinghe Assistant Director (C.U)/ Chief Inspector (SLTS Supra) 011-2872055 077-3989194 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Plnr.(Dr.) D.S.N.Samaratunge Assistant Director(C.U)   011-2872048 071-4426656 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.