වැඩිවිස්තර සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර අධිපන්තිය (තාක්ෂණික) සේවා ගණයේ සැලසුම් කාර්යාල සහකාර තනතුරුට උසස් වීම්  සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය

 

නිවේදනය භාගත කරන්න

අයදුම්පත භාගත කරන්න

03 01 2022

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම 2023.10.24 දින බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

03 01 2022

 

WhatsApp Image 2023 03 15 at 112505  WhatsApp Image 2023 03 15 at 112505    

 

   

 

03 01 2022

The presentation of the identification of urban areas within the local councils of Rathnapura district to the Rathnapura district coordination committee was held on 26.10.2023 under the chairmanship of the Governor of Sabaragamuwa Province at the Rathnapura District Secretariat.

 

  IMG 20240111 WA0002IMG 20240111 WA0003WhatsApp Image 2023 03 15 at 112505    

 

   

 

 

03 01 2022

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම 2023.11.01 දින දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

03 01 2022

 

WhatsApp Image 2023 03 15 at 112505  WhatsApp Image 2023 03 15 at 112505    

 

WhatsApp Image 2023 03 15 at 112505  WhatsApp Image 2023 03 15 at 112505