සාදරයෙන් පිළිගනිමු

- ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව, 1946 අංක 13 දරන නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ ආඥාපනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවන ලද නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුප්‍රාප්තිකයා විය. ජාතික භෞතික නිර්මාණ ප්‍රතිපත්තිය සහ ජාතික භෞතික සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීම පිණිස මුල් ප්‍රඥප්තියේ විධිවිධානවල විෂයපථය පුළුල් කරමින් 2000 අංක 49 දරන පනත මගින් ආඥාපනත සංශෝධනය කරන ලදී. දෙපාර්තමේන්තුවේ නාමය වෙනස් වූයේ ඒ අනුවය.

තව කියවන්න

නවතම පුවත්

Preparation of Regional Physical Plan for Eastern Province

Preparation of Regional P...

Preparation of Regional Physical Plan for Eastern Province by the National Physical Planning Department (NPPD) is commenced on 01st February 2022 at Governor’s Secretariat at Batticaloa with the participation of...

Beginning of the new working year 2022

Beginning of the new work...

Mr. Sirinimal Perera ,the Secretary of the Ministry of Urban Development and Housing has been visited the National Physical Planning Department on 3rd of Januarry 2022. That was a beginning...

ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තිය හා සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීම

ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රත...

ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තිය හා සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීමේ ක්‍රියාදාමයේ මේ වන විට අපි නිරතව සිටින්නෙමු. රටේ අවකාශීය ව්‍යුහයට බලපාමින් විවිධ අංශවල ඇතිව තිබෙන වෙනස්කම්, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගය ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය,...

පින්නවල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම

පින්නවල නගර සංවර්ධන සැලැස...

පින්නවල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කර ඇත්තේ “ගම සමග පිළිසඳර” වැඩසටහන යටතේය. පින්නවල නගරය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීයලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පිහිටා ඇත. ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති ලෙස හඳුනාගත් බස් නැවතුමක්, රථගාලක් සහිත...

රාස්සගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම

රාස්සගල නගර සංවර්ධන සැලැස...

“ගම සමග පිළිසඳර” වැඩසටහන යටතේ රාස්සගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කර ඇත. රාස්සගල නගරය පිහිටා ඇත්තේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ ප්‍රාදේශීයලේකම් කොට්ඨාශය තුළය. ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති ලෙස හඳුනාගත් බස් නැවතුමක්, රථගාලක් සහිත...

ප්‍රසම්පාදන සටහන්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලෝලුගස්වැව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ලෝලුගස්වැව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් අනුරාධපුර අළුත්නුවර ප්‍රදේශයේ පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් සිදුකිරීම සහ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි...

අදාළ සංවිධාන