සාදරයෙන් පිළිගනිමු

- ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව, 1946 අංක 13 දරන නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ ආඥාපනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවන ලද නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුප්‍රාප්තිකයා විය. ජාතික භෞතික නිර්මාණ ප්‍රතිපත්තිය සහ ජාතික භෞතික සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීම පිණිස මුල් ප්‍රඥප්තියේ විධිවිධානවල විෂයපථය පුළුල් කරමින් 2000 අංක 49 දරන පනත මගින් ආඥාපනත සංශෝධනය කරන ලදී. දෙපාර්තමේන්තුවේ නාමය වෙනස් වූයේ ඒ අනුවය.

තව කියවන්න

නවතම පුවත්

ජාතික භෞතික සැළසුම් දෙපාර...

වැඩිවිස්තර සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර...

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර අධිපන්තිය (තාක්ෂණික) සේවා ගණයේ සැලසුම් කාර්යාල සහකාර තනතුරුට උසස් වීම්  සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය   නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත කරන්න

The presentation of the identification of urban areas within the local councils of Rathnapura district to the Rathnapura district coordination committee.

The presentation of the i...

The presentation of the identification of urban areas within the local councils of Rathnapura district to the Rathnapura district coordination committee was held on 26.10.2023 under the chairmanship of the Governor...

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රා...

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම 2023.10.24 දින බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.           ...

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ...

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම 2023.11.01 දින දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.           ...

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම අම්පාර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීම

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍...

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම අම්පාර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම 2023.11.30 දින නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.             ...

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍...

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළ නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම 2023.11.28 දින මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කර්යාලයේදී පැවැත්විණි.           ...

ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තිය සහ සැලැස්ම 2048 සදහා අදහස් ලබා ගැනීම

ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රත...

          භාගත කරන්න    සහ ඔබේ අදහස් ඊ - තැපෑල වෙත යොමු කරන්න This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view...

ප්‍රසම්පාදන සටහන්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලෝලුගස්වැව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ලෝලුගස්වැව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් අනුරාධපුර අළුත්නුවර ප්‍රදේශයේ පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් සිදුකිරීම සහ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි...

අදාළ සංවිධාන