පළාත දිස්ත්‍රික්කය

පුජාභූමියේ නම

ගැසට් කරන ලද දිනය

අංකය

 

නැගෙනහිර

ත්‍රිකුණාමලය

 අරිසිමලය රජමහා විහාරය

2022.03.22

2272/32

ත්‍රිකුණාමලය  නාගලෙන රජමහා විහාරය

2022.03.22

2272/32

උතුරු 

යාපනය

 නාගදීප රජමහා විහාරය

2022.02.17

2267/41

සඹරගමු

රත්නපුර

 කූරගල රජමහා විහාරය

2022.06.08

2283/29

වයඹ

කුරුණෑගල

 ගිරිවුල්ල මැද්දේපොළ රජමහා විහාරය 

2022.05.18

2280/30

 නිකසලානුවර රජමහා විහාරය

2022.05.18

2280/30