ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර අධිපන්තිය (තාක්ෂණික) සේවා ගණයේ සැලසුම් කාර්යාල සහකාර තනතුරුට උසස් වීම්  සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය

නිවේදනය භාගත කරන්න

අයදුම්පත භාගත කරන්න

අනු-ප්‍රවර්ගයන්