தேசிய பௌதிக திட்டம் விரிவான இடம்சார்ந்த பணிச்சட்டகத்தை வழங்குவதன் காரணமாக, தேசிய பௌதிக திட்டத்தை செயற்படுத்துவதற்கு நடைமுறைசர்ந்த ஏற்பாட்டுடன் தொழில்நுட்ப ஏற்பாடும்; தேவைப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப ஏற்பாடு மாகாண சபைகளுக்காக அல்லது விசேடமாக நியமிக்கப்பட்ட பிராந்தியங்களுக்காக தேசிய பௌதிக திட்டத்தை மாற்றுவதற்குத் தேவைப்படுகிறது.

ஆகவே, செயற்பாட்டின் நடைமுறைசர்ந்த ஏற்பாடு அமுலாக்க பிரிவின் மூலம் செயற்படுத்தப்படுகின்றது. அதற்கு அமைவாக, பின்வரும் பணிகள் அமுலாக்க பிரிவுக்கு பொறுப்பளிக்கப்பட்டுள்ன.

 • நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் வருடாந்த மீளாய்வு மற்றும் தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் குழுவுக்கு (NPPஊ) அறிவித்தல் மற்றும் சரியான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்காக தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் குழுவிடமிருந்து (NPPஊ) உரிய வழிகாட்டலைப் பெறுதல்.
 • தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் வரிசையில் உள்ள அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்காக முன்னுரிமையளிப்பதற்கு தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்துடன் இணைப்பாக்கம் செய்தல்.
 • அத்தகைய கருத்திட்டங்கள் தேசிய பௌதிக திட்டத்துடன் இணங்கியொழுகுவதை உறுதி செய்வதற்கு ருனுயுஇ சுனுயு போன்ற அபிவிருத்தி முகவர் நிலையங்களுடன் இணைப்பாக்கம் செய்தல்.

தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் கொள்கையும் திட்டமும் குறுகியகால, மத்தியகால மற்றும் நீண்டகால இலக்குகளை அடைய வேண்டியுள்ளது. நீண்டகால இலக்குகள் என்ற வகையில் மத்திய நீர்நிரப்பு பிரதேசம், காலநிலை மாற்றத்திற்கு வினைத்திறன் மிக்க வகையில் பதிலளித்தல், தேசிய அனர்த்தங்களைத் தணித்தல், நிலைபேறான நகரமயப்படுத்தல் நடவடிக்கைமுறை போன்றவை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. மேற் குறிப்பிட்ட நீ;ண்டகால இலக்குகளை அடைவதற்காக தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் (NPPனு) ஆராய்ச்சி பிரிவு ஆராய்ச்சியையும் ஆழமான ஆய்வுகளையும் மேற்கொள்ளுகிறது.

இவற்றைத் தவிர, பௌதிக திட்டமிடலுடன் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு அமைப்புகளின் தீர்மானம் எடுப்பவர்களுக்குப் பயன்படக்கூடிய தேசிய திட்டமிடல் தகவல் தளமொன்றை தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் (NPPனு) ஆராய்ச்சி பிரிவின் கீழ் பராமரிக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிராந்திய பௌதிக திட்டங்;களைத் தயாரித்தல்

தேசிய மட்ட கொள்கைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் என்பவற்றுடன் ஐக்கியத்துடன் முன்னெடுக்கின்ற உள்நாட்டு அபிவிருத்திகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவது மற்றும் மீள் உருவாக்குதல் என்பவற்றுடன் சேர்த்து தேசிய மட்ட கொள்கைகளையும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும் உள்ளூர் மட்ட செயற்பாட்டு கருத்திட்டங்களாக மாற்றுவதற்காகத் தேவையான சட்டகத்துடன் உள்ளூராட்சி மட்டத்தில் மற்றும் மாகாண மட்டத்தில் உள்ள அதிகாரசபைகளுக்குத் தேவையான பிராந்திய அபிவிருத்தி திட்டங்களை வழங்குதல். 2000ஆம் ஆண்டின் 49ஆம் இலக்க சட்டத்தின் பட்டண மற்றும் கிராமிய திட்டமிடல் (திருத்தச்) சட்டத்தின் 5யு (ன), மற்றும் (ந) என்பவற்றின் பிரகாரம், நாட்டின் ஒன்பது மாவட்டங்களுக்காகத் திட்டங்களைத் தயாரித்தல் திணைக்களத்தின் பணிப்பாணையாக இருக்கின்றது.

பிராந்திய திட்டமிடல் குழுவின் உள்ளடக்கம்.

 • தவிசாளர் என்ற வகையில் மகாண சபைகளின் பிரதம செயலாளர்;
 • சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாகாணத்துக்குள் உள்ள ஒவ்வொரு உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையின் பிரதிநிதி ஒருவர்.
 • மாகாணத்தின் மாவட்ட செயலாளர்கள்;
 • நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பிரதிநிதி ஒருவர்.
 • நில அளவைகள் திணைக்களத்தின் நில அளவைகள் உதவி அத்தியட்சர் பதவிக்கு கீழ்படாத தரத்தில் உள்ள உத்தியோகத்தர் ஒருவர்.
 • வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பிரதிநிதி ஒருவர், மற்றும்
 • அமைச்சரால் பெயர் குறிக்கப்படுகின்ற, பொருளாதார துறையில் அல்லது பௌதிக திட்டமிடல், நிர்வாகம் மற்றும் சூழலியல் அல்லது பௌதிக திட்டமிடல் சம்பந்தப்பட்ட ஏனைய துறைகளில் திறமை பெற்ற மூன்று பேருக்கு மேற்படாத நபர்கள்.

சிறிய பட்டணங்களுக்கான அபிவிருத்தி திட்டங்;களைத் தயாரித்தல் மற்றும் செயற்படுத்துதல்.

2000ஆம் ஆண்டின் 49ஆம் இலக்க சட்டத்தின் பட்டண மற்றும் கிராமிய திட்டமிடல் (திருத்தச்) சட்டத்தின் 5யு (ன), யின் கீழ் உள்ள ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம், 1978ஆம் ஆண்டின் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை சட்டத்தின் கீழ் 'நகர பிரதேசங்கள்' எனப் பிரகடனப்படுத்தப்படாத, சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தோல்வியடைந்த அல்லது கோரிக்கை விடுக்கின்ற உள்ளூர் பிரதேசங்களுக்காக அபிவிருத்தி திட்டங்களைத் தயாரிக்கும் கடமைகளும் செயற்பாடுகளும் திணைக்களத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.

திணைக்களம் போதியளவு கவனம் செலுத்தத் தவறிய தேசிய ரீதியாகக் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் மூலோபாய ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை அபிவிருத்தி செய்வதில் அபிவிருத்தி திட்டங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் செயற்படுத்துதல். அவற்றைக் கவனிப்பதற்கு பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய மற்றும் தகுதிவாய்ந்த நிறுவகங்கள் இல்லாததன் காரணமாக, அவர்களுடைய நிலைமை அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருப்பதனால் நிலையான அபிவிருத்திக்கு வழிகாட்டும்படி அந்த அதிகாரசபைகள் உடனடியாக கவனம் செலுத்தும்படி கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இந்த திணைக்களத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தின் 5யு (உ)யின் கீழ் அவற்றை 'அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்குள்' உள்வாங்குவதற்கும் அவற்றை சிறந்த முறையில் பேணுவதற்குத் திட்டங்களைத் தயாரிப்பதற்கும் அந்தத் திட்டங்களை செயற்படுத்துவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி அதிகாரசபைகளுக்கும் ஏனைய நிறுவகங்களுக்கும் உதவுவதற்கும் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் கொள்கையையும் திட்டத்தையும் தயாரித்தல்

2000ஆம் ஆண்டின் 49ஆம் இலக்க சட்டத்தின் பட்டண மற்றும் கிராமிய திட்டமிடல் (திருத்தச்) சட்டத்தின் 5யு (ய), (டி), மற்றும் (ப) என்பவற்றில் தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் கொள்கையை உருவாக்குதல் மற்றும் தேசிய பௌதிக திட்டத்தைத் தயாரித்தல் மற்றும் தேவையான மாற்றங்களுக்காக காலத்திற்குக் காலம் மீளாய்வுசெய்தல் என்பவை திணைக்ளத்தின் முதன்மை பணிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

தேசிய பௌதிக திட்டத்தின் விடயப்பரப்பு

2000ஆம் ஆண்டின் 49ஆம் இலக்க பட்டண மற்றும் கிராமிய திட்டமிடல் (திருத்தச்) சட்டத்தின் பொது ஏற்பாடுகளின் பகுதி 1இன் 2ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக

'காணி சம்பந்தமாக அவற்றில் கட்டிடங்கள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் காணியை அபிவிருத்தி செய்வதை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதையும் மேம்படுத்துவதையும் பொது நோக்கமாகக் கொண்டு சரியான உட்கட்டமைப்பு, வசதிகள் மற்றும் சௌகரியங்கள், கட்டிடக்கலை, வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அழகியல்;, இயற்கை அழகு என்பவற்றைப் பேணிக்காத்தல் என்பவற்றிற்காக தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் கொள்கையை உறுதிப்படுத்தி இந்தக் கட்டளைச்சட்டத்தின் கீழ் ஒரு தேசிய பௌதிக திட்டத்தைத் தயாரித்தல்.'

தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் பேரவையின் யாப்பு.

2000ஆம் ஆண்டின் 49ஆம் இலக்க பட்டண மற்றும் கிராமிய திட்டமிடல் (திருத்தச்) சட்டத்தின் பொது ஏற்பாடுகளின் பகுதி 1இன் 1ஆம் பிரிவின் பொது ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக

பின்வருவோரை உள்ளடக்கி தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் பேரவையை (இதனகத்துப் பின்னர் பேரவை எனக் குறிப்பிடப்படும்) ஸ்தாபித்தல்.

 • அரசாங்கத்தின் தலைவர் - மாண்புமிகு சனாதிபதிÆ தலைவர்
 • தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர் உப தலைவராக செயலாற்றுவார்.
 • பொருளாதார திட்டமிடல் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • நிதி விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • காணி விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • விவசாய விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • கைத்தொழில் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • வீடமைப்பு விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • நகர அபிவிருத்தி விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • போக்குவரத்து விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • பெருந்தெருக்கள் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • துறைமுகங்கள் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • சிவில் விமான சேவைகள் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • கரையோரப் பாதுகாப்பு விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • சூழலியல் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • வனவளங்கள் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • சுற்றுலாதுறை விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • நீர்ப்பாசன விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • ன்சார விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • கலாசார விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • மகாணசபைகள் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • திட்டமிடல் அமுலாக்கள் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • சுகாதார விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்
 • அனைத்து மாகாணங்களின் முதலமைச்சர்கள்:
  • முதலமைச்சர், வட மாகாண சபை
  • முதலமைச்சர், மத்திய மாகாண சபை
  • முதலமைச்சர், வட மத்திய மாகாண சபை
  • முதலமைச்சர், கிழக்கு மாகாண சபை
  • முதலமைச்சர், வடமேல் மாகாண சபை
  • முதலமைச்சர், வட சப்ரகமுவ மாகாண சபை
  • முதலமைச்சர், தென் மாகாண சபை
  • முதலமைச்சர், மேல் மாகாண சபை
  • முதலமைச்சர், ஊவா மாகாண சபை