සාදරයෙන් පිළිගනිමු

- ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව, 1946 අංක 13 දරන නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ ආඥාපනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවන ලද නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුප්‍රාප්තිකයා විය. ජාතික භෞතික නිර්මාණ ප්‍රතිපත්තිය සහ ජාතික භෞතික සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීම පිණිස මුල් ප්‍රඥප්තියේ විධිවිධානවල විෂයපථය පුළුල් කරමින් 2000 අංක 49 දරන පනත මගින් ආඥාපනත සංශෝධනය කරන ලදී. දෙපාර්තමේන්තුවේ නාමය වෙනස් වූයේ ඒ අනුවය.

තව කියවන්න

නවතම පුවත්

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගාමිණී හේවගේ මහතා විසින් ජාතික භෞතික සැලැස්ම ගරු නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යතුමා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර...

යාවත්කාලීන කරන ලද ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තිය සහ සැලැස්ම - 2048 ගරු නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශ ලේකම් ඩබ්ලියු.එස්...

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - March- 2023

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - February- 2023

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - January - 2023

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - December 2022

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

proposed national physical plan to be implemented for the next 25 years.

proposed national physica...

 ඉදිරි වසර 25 සදහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ජාතික භෞතික සැලැස්මට නිර්දේශ ලබාගැනීම සඳහා අන්තර් අමාත්‍යංශ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට ඉදිරිපත් කෙරේ....  ලබන මාසයේදී ජාතික භෞතික නිර්මාණ සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට ඉදිරිපත්...

අනුරාධපුර පූජා නගර සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම 2022 ඔක්තෝබර් 05 වැනි දින පැවැත්විණි.

අනුරාධපුර පූජා නගර සංවර්ධ...

2022 ඔක්තෝම්බර් 05 වන දින අනුරාධපුර පූජා නගර සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම, දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ. ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ...

වසර 2022 දී යාවත්කාලීන කරන ලද ජාතික භෞතික සැලැස්ම පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

වසර 2022 දී යාවත්කාලීන කර...

  වසර 2022 දී යාවත්කාලීන කරන ලද ජාතික භෞතික සැලැස්ම පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් 2022 සැප්තැම්බර් මස 26 වන දින අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ  ශ්‍රවනාගාරයේදී...

නැගෙනහිර පළාත සඳහා කලාපීය භෞතික සැලැස්ම.

නැගෙනහිර පළාත සඳහා කලාපීය...

"නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රාදේශීය භෞතික සැලැස්ම - පාර්ශවකරුවන්ගේ වැඩමුළුව" ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2022 සැප්තැම්බර් 20 වන දින නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ත්‍රිකුණාමලයේ කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකයේ දී පවත්වනු...

ප්‍රසම්පාදන සටහන්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලෝලුගස්වැව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ලෝලුගස්වැව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් අනුරාධපුර අළුත්නුවර ප්‍රදේශයේ පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් සිදුකිරීම සහ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි...

අදාළ සංවිධාන